Έκδοση Πιστοποιητικών - Φάκελος ΕΦΕΤ

Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Η καταπολέμηση και διαχείρηση των παρασίτων, στις υγειονομικές επιχειρήσεις είναι παράγοντας υψίστης σημασίας για την διασφάλιση της υγιεινής. Η εταιρίας μας, σας βοηθά να εκδόσετε και να τηρήσετε τον δικό σας Φάκελο Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

Ο δικός σας Φάκελος

Αποκτείστε τον δικό σας Φακέλου Απεντόμωσης-Μυοκτονίας!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας περιλαμβάνει μια πλειάδα εγγράφων/βεβαιώσεων, τα οποία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση που τον κατέχει συνεργάζεται με μία αδειοδοτημένη εταιρεία Απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ακολουθεί και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

Με βάση την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ και ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000), καθώς επίσης και τις σχετικές Οδηγίες Υγιεινής του ΕΦΕΤ, οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να συνάψει συνεργασία με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ και ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000), καθώς επίσης και τις σχετικές Οδηγίες Υγιεινής του ΕΦΕΤ, οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να συνάψει συνεργασία με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνοπτικά, οποιαδήποτε επιχείρηση που διαχειρίζεται με κάθε τρόπο τρόφιμα υποχρεούται απο το νόμο, να τηρεί Φάκελο Απεντόμωσης-Μυοκτονίας. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις υγεονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις αναψυχής και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

  • Τα στοιχεία της εταιρείας μας και του υπευθύνου επιστήμονα που έχει αναλάβει τον εκάστοτε πελάτη.
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης/Μυοκτονίας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.
  • Τον αριθμό Άδειας Απεντόμωσης/Μυοκτονίας του υπευθύνου επιστήμονα ή της επιχείρησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Κάτοψη των χώρων της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνονται το δίκτυο των δολωματικών σταθμών, το δίκτυο των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών καθώς και οι εντομοπαγίδες.
  • Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωσης του προγράμματος (ευρήματα, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες).
  • Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων/δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
  • Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Πιστοποιητικά Απεντόμωσης/Μυοκτονίας.
  • Άδειες Έγκρισης Κυκλοφορίας των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Οδηγίες Ασφαλείας (MSDS) όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο

 Ο Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας σε κάθε επίσκεψη του συνεργείου της enviropest.gr ενημερώνεται με νέα δεδομένα. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά των εφαρμογών απεντόμωσης/μυοκτονίας και οι εκθέσεις πεπραγμένων όπου αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου των αριθμημένων σημείων ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, μέσω του φακέλου ελέγχου παρασίτων, πιστοποιείται και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Η enviropest.gr αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου απεντόμωσης/μυοκτονίας όπου καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα των εφαρμογών.

Επικοινωνήστε μαζί μας!