Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Με βάση την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ και ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000), καθώς επίσης και τις σχετικές Οδηγίες Υγιεινής του ΕΦΕΤ, οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να συνάψει συνεργασία με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας καταρτίζεται από το επιστημονικό προσωπικό της EnviroPest και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζονται οι εργασίες που θα γίνονται και η συχνότητα εφαρμογής τους.

Ο δικός σας Φάκελος

Καλέστε για να λύσουμε όλες τις απορίες και την διαδικασία απόκτησης του Φακέλου Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Ο Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας περιλαμβάνει μια πλειάδα εγγράφων/βεβαιώσεων, τα οποία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση που τον κατέχει συνεργάζεται με μία αδειοδοτημένη εταιρεία Απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ακολουθεί και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

  • Τα στοιχεία της εταιρείας μας και του υπευθύνου επιστήμονα που έχει αναλάβει τον εκάστοτε πελάτη.
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης/Μυοκτονίας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.
  • Τον αριθμό Άδειας Απεντόμωσης/Μυοκτονίας του υπευθύνου επιστήμονα ή της επιχείρησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Κάτοψη των χώρων της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνονται το δίκτυο των δολωματικών σταθμών, το δίκτυο των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών καθώς και οι εντομοπαγίδες.
  • Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωσης του προγράμματος (ευρήματα, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες).
  • Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων/δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
  • Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Πιστοποιητικά Απεντόμωσης/Μυοκτονίας.
  • Άδειες Έγκρισης Κυκλοφορίας των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Οδηγίες Ασφαλείας (MSDS) όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο

 Ο Φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας σε κάθε επίσκεψη του συνεργείου της enviropest.gr ενημερώνεται με νέα δεδομένα. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά των εφαρμογών απεντόμωσης/μυοκτονίας και οι εκθέσεις πεπραγμένων όπου αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου των αριθμημένων σημείων ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, μέσω του φακέλου ελέγχου παρασίτων, πιστοποιείται και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Η enviropest.gr αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου απεντόμωσης/μυοκτονίας όπου καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα των εφαρμογών.

Copyright © 2023 enviropest.gr – All rights reserved